Algemene voorwaarden

   

2020 ©  Jaikwil.nu

ALGEMENE VOORWAARDEN JA IK WIL!

Jaikwil!

Janka Timmers  | jaikwil.nu | IBAN:  t.n.v. jaikwil.nu te Breda | KVK: 80701817

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door " Jaikwil.nu ".

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Jaikwil.nu: de zelfstandig trouwambtenaar welke zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie
Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met "Jaikwil.nu" een overeenkomst heeft gesloten of wilt te sluiten overeenkomst elke aanbieding van “Jaikwil.nu", aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan “Jaikwil.nu” en door deze laatste aanvaard diensten in het kader van een overeenkomst tussen " Jaikwil.nu " en cliënt verrichte werkzaamheden door "Jaikwil.nu".

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en "Jaikwil.nu" komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door "Jaikwil.nu" gemaakte offerte.

Honorering en betaling

De door "Jaikwil.nu" gedane prijsopgave is inclusief BTW, exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten van gemeentelijke leges.

Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt "Jaikwil.nu" een factuur toe. Van dit bedrag wordt 20% aanbetaald. Dit bedrag staat in de factuur apart vermeld. "Jaikwil.nu" reserveert na deze betaling definitief de datum in de agenda.

Alle betalingen dienen uiterlijk 2 weken voor de ceremonie te worden gestort op de door  "Jaikwil.nu"  aangewezen bankrekening.

Cliënt is aan "Jaikwil.nu" alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door "Jaikwil.nu" opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en "Jaikwil.nu" de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte "Jaikwil.nu", calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien "Jaikwil.nu" haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld: staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

In deze gevallen zal er door "Jaikwil.nu" uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met cliënt.

Aansprakelijkheid

"Jaikwil.nu" is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door "Jaikwil.nu" verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van "Jaikwil.nu".

De door "Jaikwil.nu" te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen "Jaikwil.nu" en cliënt (inclusief BTW).

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt "Jaikwil.nu" de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 25% van het totaalbedrag
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

  • De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
  • Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
  • Overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van "Jaikwil.nu"

 

Algemene Voorwaarden – "Jaikwil.nu"

Voor overeenkomsten gesloten met "Jaikwil.nu" is het Nederlands recht van toepassing.

Breda, 1 november 2020